De Disclaimer van autoverleden.nlAutoverleden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
-de informatie die wordt ontvangen en de beslissingen die op grond daarvan worden genomen
-het niet of niet juist verzenden van de informatie als gevolg van hardware-, software- of netwerkstoringen
-het niet of niet juist verzenden van de informatie als gevolg van een verkeerd of onvolledig kenteken door de klant.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden waarop Nederlands recht van toepassing is.
Door veranderde aard van wet- en regelgeving en de risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte informatie.

De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander advies. Derhalve dienen op grond van de via onze website verkregen informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan autoverleden niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Autoverleden aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op onze website verstrekte informatie.

De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van autoverleden of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan autoverleden of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met autoverleden

Autoverleden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Welk misbruik dan ook van deze website zal worden vervolgd.

Vragen over onze Privacy Policy
Heb je vragen of opmerkingen over onze privacy policy, dan kun je deze richten aan Info@autoverleden.nl
Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.